Aura

Transformaatio™

Energeettinen evoluutio on täällä ja AuraTransformaatio™ on yksi tapa päivittää ja lisätä henkilökohtaista energiaamme. Sen kautta voimme vastaanottaa itse itseään tasapainottavan energiajärjestelmän mallin, joka myös ylläpitää päivitettyä energeettistä suojaa aurassamme. Oma energiamme pysyy niin sanotusti tehokkaammin itsellämme ja meihin kohdistuva ulkopuolinen energia pysyy helpommin irti keho-mieli-henki-energia-kokonaisuudestamme. Pysymme siis omassa voimassamme vahvemmin.

AuraTransformaatio™ aikaansaa noin vuoden kestävän prosessin, jonka aikana opit hyödyntämään omaa voimaasi ja tasapainottamaan omaa olotilaasi tehokkaammin. Pysyvä henkilökohtainen tietoisuuden laajentuminen, fyysisen ja henkisen tiedonkulun nopeutuminen sekä intuition ja karisman vahvistuminen tulevat pysyväksi osaksi tasapainoisempaa nykyhetkeä.

AuraTransformaatio™ hoito tehdään vain kerran elämässä, sillä sen energeettisen evoluution eteenpäin sysäävät vaikutukset ovat pysyviä. Tasapainotushoitoja tehdään toki aina tarpeen esiin noustessa, sillä elämissämme tulee aina olemaan myös aikakausia, jolloin hengähdyshetki oman itsemme ääreen on enemmän kuin tarpeen. Ja näin on meillä kaikilla. AuraTransformaatio™ on kuitenkin väylä, jonka kautta voimme oppia tulkitsemaan oman itsemme sisäisiä viestejä helpommin ja näin ollen voimme myös muokata ja mukauttaa toimintaamme lempeämmin eri elämäntilanteidemme tarpeisiin.

Energian ja auran päivittyessä, päivittyy samalla fyysisen kehon sekä mielen rakenne. Elämän eri osa-alueiden organisointikyky selkeytyy ja valintojen tekeminen helpottuu, omaa itseään aina vain tehokkaammin, helpommin ja lempeämmin kuunnellen. Päivittäisten energiatasojen noustessa sisälläsi, pääsee elämääsi pirskahtelemaan enenevässä määrin myös iloa, onnea, riemua sekä todella tärkeää tasapainoa.

AuraTransformaatio™ -hoito kestää 2,5 – 3 tuntia. Hoidon aikana vanha aurarakenne ja karmiset sidokset hyvästellään menneisyyteen ja tilalle tervetulleeksi toivotetaan henkilökohtainen henkienergia, uuden ajan suojaava tasapainokeho sekä magneettinen ja suojaava, uuden ajan aurarakenne ja henkilökohtaisen energian voima. Hoito ja sen vaikutukset ovat samanaikaisesti fyysiset, mielelliset, että energeettiset. Energeettinen päivittyminen tapahtuu jatkossa automaattisesti, omaa henkilökohtaista korkeinta parastamme palvellen.

Henkilökohtainen hyvinvointi, tasapaino ja intuitio lisääntyvät, auttaen luomaan rehellisen lempeää itsevarmuutta elämänvalintoihimme. Henkilökohtaisen organisointikyvyn vahvistuessa, lisääntyy myös omiin kykyihin luottaminen ja tämän myötä helpottuu myös konfliktitilanteista irrottautuminen. Henkilökohtaista hyvinvointia paremmin palvelevien valintojen myötä elinvoima ja elämänilo pääsevät kukoistamaan helpommin.

Toivotetaan tervetulleeksi elämäämme asiat, tapahtumat, ihmiset, luonto ja eläimet sekä kaikki se, mikä palvelee parhaiten kokonaisvaltaista hyvinvointiamme – ja uskalletaan samalla irrottautua sieltä, missä koemme voivamme huonosti. Elämä on ihana huvipuisto ja meillä on pääsylippu kaikkiin sen laitteisiin, niin suuriin kuin pieniin, että rauhallisiin, omaa itseämme palveleviin yksityisiin hetkiin.

AuraTransformaatio™ tasapainotushoito suositellaan tehtäväksi 2 viikkoa / 2 kuukautta AuraTransformaatio™-hoidon vastaanottamisesta.

Lämpimästi tervetuloa!

Auravälittäjä & Auravälittäjäkouluttajaopiskelija: Hanna Leppäaho

Puh. 044-5761734

http://auratransformation.com/fi/hanna-leppaeaho/

Kristalli-kulta aura

Kultainen energia on iloista ja kuplivaa, jekkuilevaa ja vallatonta Maan energiaa, joka vapautui fyysisesti ilmentymään vuodesta 2013 alkaen. Siitä lähtien se on ollut tärkeä osa vastasyntyneiden olemusta ja energiaa, yhdessä sitä tasapainottavan kristallienergian ja jo olemassa olevien kristalliverkostojen kanssa.

Se tuo mukanaan Maan pitkäaikaista viisautta, joka edesauttaa rakentamaan rakastavampaa yhteyttä niin erilaisten ihmisten kuin kaiken elollisen kesken. Se herättää ihmiskehoja muistamaan muun muassa ikiaikaisia parantamisen taitoja ja auttaa mieliä luomaan aivan uudenlaisia toimintamalleja, joiden avulla saadaan lisättyä kokonaisvaltaista tasapainoa kaiken olevaisen kesken. Se on vahvaa ja totuudellista elementtienergiaa, joka kantaa mukanaan tasapainoon hakeutumisen kyvyn.

Kultainen energia on luovaa, kokeilunhaluista ja helposti inspiroituvaa energiaa, jonka ansiosta monet visionäärit kykenevätkin valjastamaan sen luomisvoimaa työssään. Näin uudenlaiset innovatiiiviset ratkaisut tulevat enenevässä määrin näkemään fyysisen päivänvalon sen sijaan, että jäisivät ainoastaan ideoina, luonnoksina tai prototyyppeinä keskeneräisten kokeiden kansioon. Kultainen energia itsessään on niin helposti uusista asioista innostuvaa, etteivät mitkään ideat kuitenkaan ehtisi puoliksikaan valmistumaan ennen kuin henkilö innostuisi jo uusista, ja jälleen uusista asioista ja ideoista ja niiden näkyväksi tekemisestä fyysisellä tasolla, ilman kristallienergian tasapainottavaa voimaa. Näin ollen asioiden loppuunsaattamiseen tarvitaan kultaisen energian nopeatempoisuutta tasaavaa kristallienergiaa, jonka integroimiseen AuraTransformaatio™ iloisesti vastaa.

Tämän puhtaasti rakastavan ja vahvasti toiminnallisen kultaisen energian tasapainoiseen integroimiseen tarvitaan kristallikeho ja -aura. Tämän polun alkutaipaleelle astumiseen on AuraTransformaatio™ mitä oivallisin apuväline. Kristallisoitumisprosessin edetessä, saatatkin pian huomata innostuvasi enenevässä määrin ilon kautta uusista asioista ja tällöin olet todennäköisesti jo astumassa uuteen kristalli-kulta aikakauteen, sillä kultaiselle energialle elämä on juhlaa ja juhlan syitä on mahdollista löytää aivan mistä tahansa. Sosiaalinen elämä onkin usein melko riemuisaa ja ympäristöään innostavaa, aktiivisuuteen ja liikkeeseen tähtäävää ilon juhlaa.

Tervetuloa kysymään lisää! <3

Kristalliaura

Vuodesta 2004 alkaen ja kohti vuotta 2008 voimasuhteitaan muuttaen, on vastasyntyneiden aura ollut sekoitus indigo- ja kristalliauraa. Vuodesta 2009 eteenpäin syntyneet ovat jo puhtaita kristalliyksilöitä, omaten korkeavärähteisen rakkaus-älyn taajuuden niin kristallikehossaan kuin kristalliaurassaan. 2012-2013 syntyneistä alkaen, heillä on tämän lisäksi käytössään myös toimiva kristalliverkosto. Tämä verkosto helpottaa sosiaalisia yhteistyökuvioita ja edesauttaa yhteistyökykyisten kumppaneiden löytymistä, esimerkiksi kulu- ja työasioissa sekä erityyppisissä projekteissa.

Kristallienergia sädehtii sydämissä. Se kumpuaa suoraan rakastavasta sydänkeskuksesta ja näin ollen se ohjaa kaiken toiminnan kehon rakkauskeskuksesta levittyen. Tietoinen mieli on tärkeässä osassa, mutta toimintaa ohjaavana osana on enenevässä määrin myös tunne, eli niin sanottu intuitio. Se auttaa löytämään oikeat ratkaisut oikeaan hetkeen ja ohjaa valintoja henkilökohtaisen hyvän suuntaan.

Kristallienergia on esteettisen luovaa ja järjestelmällistä, puhdasta totuuspainotteista energiaa, joka samaan aikaan osaa olla rauhaa rakastavaa, että konkreettisesti toiminnallista. Kristalliyksilöt haluavatkin usein toteuttaa visionsa uudemmalla ja nopeammalla tavalla, saaden kaiken tapahtumaan aivan kuin pikanäppäintä käyttäen, nopeasti suuremman yleiskuvan hahmottaen.

Kouluissa, hoitopaikoissa ja kodeissa kristallienergia näyttäytyy usein lasten nopeana oppimiskykynä ja tiedon janona. Heillä tuntuu olevan taitoa omaksua uusia toimintatapoja ja käytösmalleja valtavan nopealla vauhdilla. Tämä näyttäytyy usein myös elämän nopeatempoisuutena ja lasten sekä nuorten tylsistymisenä ja jopa holtittomana käytöksenä, mikäli heille ei saada tarjotuksi tarpeeksi mielekkäitä ja nopeatempoisia harrastus- sekä koulutusmahdollisuuksia. Aikuiset saattavatkin tuntua ajoittain itsensä hyvin väsyneiksi lasten läsnäollessa, mikä kertoo tarpeesta päivittää oma energiansa uudella tavalla.

Tähän AuraTransformaatio™ auttaa päivittämällä lasten kanssa työskentelevien sekä heidän kanssaan aikaansa viettävien ja kotona asuvien aikuisten keho-mieli-henki-energiaa vastaamaan nykypäivän lasten energiarakenteita, jolloin myös aikuiset jaksavat omana itsenään paremmin, voimallisemmin ja energisemmin. Kaikkien osapuolien ollessa energeettisesti samalla tasolla, helpottaa energeettinen tasapaino keskinäistä kommunikaatiota ja yhteisymmärrystä. Tämä tasapaino helpottaa myös vastaanottavaisen ja luottamuksellisen olotilan syntyä.

Kristallienergia on rakkauspainotteista energiaa, jonka läsnäollessa voimme huomata, kuinka paljon ympäröivässä maailmassa on hyvää ja kaunista. Sen kautta voimme myös löytää uusia toimintamalleja, jotka ovat yllättävän yksinkertaisia ja toimivia ratkaisuja, mutta joita emme välttämättä olisi aiemmin tulleet ajatelleeksi. Se laajentaa lempeästi ajatusmaailmamme ja auttaa meitä omaksumaan henkilökohtaiseen iloon ja tasapainoon kuljettavia, mahdollisesti jopa aivan uusia, toimintamalleja.

Indigoaura

Vuodesta 1987 alkaen lasten aurassa alkoi ilmentyä pieniä määriä indigoenergiaa. Niin sanotussa seka-aurassa ilmeni sekä sielunenergiaa, että indigoenergiaa ja niiden voimasuhteet muuttivat muotoaan lähestyttäessä vuotta 1994. Vuodesta 1995 syntyneet ovatkin jo puhtaita indigoyksilöitä omaten erittäin vahvan itsetunnon ja sisäisen totuuden.

Heillä on myös suorapuheisuuden ja selkeyden taito. He uskaltavat tuoda julki havaitsemiaan epäkohtia mm. tasa-arvosta, valtiollisista rakenteista, ekologisuudesta ja erilaisten yksilöiden sekä ryhmien erilaisista tarpeista jne. Vanhojen valta-asenteiden vavisuttelu voi ajoittain näyttäytyä myös melko koruttomana, mutta indigoenergian tarkoitus onkin ollut nostaa esiin erilaisia muutostarpeita. Näin toimimattomia rakenteita voidaan purkaa ja päivittää palvelemaan paremmin nykypäivää sekä tulevaisuutta.

Indigoenergia on totuudenmukaista, selkeää ja suoraa. Indigolapset ovat toimineet niin sanotusti sillan rakentajina perinteisten ja uusien energioiden välillä, tuoden totuuden julki tavalla tai toisella. Heidän puhdas henkienergiansa, intuitionsa ja fyysinen kehonsa ovat suorassa yhteydessä toinen toisiinsa, jolloin on helpompaa toimia oman sisäisen totuutensa mukaisesti tasapainossa. Heidän auransa on myös erittäin magneettinen sekä suojaava, jonka vuoksi he kykenevät kyseenalaistamaan vahvoja ja vanhoja yhteiskunnan rakenteita pysyen itse kuitenkin energeettisesti turvassa ja tasapainossa.

Ennen AuraTransformaatio™-hoitoon saapumista tulee lukea Anni Sennovin kirja; Kristalli- ja indigoenergiat ja kokonaisvaltainen tasapaino.

Vaihtoehtoisesti voit lukea auravälittäjien vuonna 2020 päivittämän tekstin, kyseiseen kirjaan pohjautuen:

Kirjan päivitetty teksti, pdf

Kultaisesta energiasta ja sen vaikutuksista yksilöön, yhteiskuntaan ja Maahan voit lukea lisää Anni Sennovin kirjasta; Golden Age, Golden Earth (Kultainen aika, kultainen Maa).

AuraTransformaatio™-hoidon esteitä:

  • akuutti päihderiippuvuus
  • mielenterveysongelmat
  • masennus- ja/tai mielialalääkitys
  • huumausaineiden käyttö

AuraTransformaatio™-hoidon soveltuvuudesta keskustellaan näissä tilanteissa aina tapauskohtaisesti ja hoito voidaan suorittaa noin 6 kk päihteiden tai lääkeaineiden käytön lopettamisen jälkeen.

Auratransformaatio™, hinnat:

  • AuraTransformaatio™ 350 €,  2,5 – 3 h.
  • AuraTransformaatio™ tasapainotus 90 €, 1 – 1,5 h.
Share This